DARMOWA DOSTAWA OD 150 PLN.

Regulamin sklepu internetowego AkwareLove Historie

Witaj!

Poniżej
znajdziesz regulamin sklepu internetowego AkwareLove Historie, w którym zostały zamieszczone informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie pytań czy wątpliwości możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail poczta@akwarelovehistorie.pl


§1

Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument –osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną zbezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Przedsiębiorcana prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, któryprowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jegodziałalnością gospodarczą, a jednocześnieUmowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.akwarelovehistorie.pl/regulamin

 5. Sklep – sklep internetowy jest dostępny pod adresem https://www.akwarelovehistorie.pl

 6. Sprzedawca – Justyna Łojek-Tomczak prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o nr NIP 5211625076, REGON 521335266, adres prowadzenia działalności 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114 F/19,

 7. Administrator danych osobowych  administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Justyna Łojek-Tomczak prowadząca działalnośćgospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o nr NIP 5211625076, REGON 521335266, adres prowadzenia działalności 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 114F/19

 8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie.

 9. Projekt tworzony na indywidualne zamówienie –produkt niestandardowy, wytwarzany przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie Kupującego, którego treść, zakres, termin realizacji, prawa autorskie oraz warunki płatności i dostawy reguluje odrębna Umowa lub ustalenia dokonane przez Strony w drodze mailowej.

§2 

Postanowieniawstępne

 1. Za
  pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość
  zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych
  dostępnych w Sklepie.

 2. Składanie
  zamówienia na projekt tworzony na indywidualne zamówienie odbywa
  się wyłącznie drogą mailową.

 3. Regulamin
  określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i
  obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 4. Do
  korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych
  warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
  Kupującego. Wystarczające są:

   1. dostęp
    do Internetu,

   2. standardowy
    system operacyjny,

   3. standardowa
    przeglądarka internetowa,

   4. posiadanie
    aktywnego adresu e-mail.

 5. Kupujący
  nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 6. Zakazane
  jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o
  charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie
  takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 7. Wszystkie
  ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i sa
  podane w złotych polskich.

§
3

Składanie
zamówienia

 1. Kupujący
  może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako
  gość.

 2. Zarejestrowanym
  klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący
  może założyć konto z poziomu Sklepu.

 3. Złożenie
  zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia
  po uprzednim dodaniu przez Kupującego do koszyka interesujących go
  produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych
  do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia
  następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów
  oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
  zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien
  uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze
  Sprzedawcą.

 4. Po
  kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie
  przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą
  płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie
  zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
  zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy
  Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie
  przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu
  zamówienia.

 5. W
  przypadku wybrania metody płatności tradycyjnym przelewem na
  rachunek bankowy Sprzedawcy umowę uważa się za zawartą pomiędzy
  Kupującym a Sprzedawcą z chwilą wpływu środków na rachunek
  Sprzedawcy.

 6. W
  formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.
  Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
  osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania
  realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe
  dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co
  do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie
  poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o
  wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu
  przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych
  z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku
  danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym
  Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
  Kupującego.

 7. Kupujący
  oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
  zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany
  do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada
  takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

 8. Składanie
  zamówienia na projekt tworzony na indywidualne zamówienie odbywa
  się wyłącznie drogą mailową na adres e-mail
  poczta@akwarelovehistorie.pl

§
4

Dostawa
i płatność

 1. Koszt
  dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na
  stronie Sklepu wskaże inaczej.

 2. Dostawa
  dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca
  udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru
  produktu:

   1. przesyłka
    kurierska,

   2. paczkomat
    in Post,

   3. odbiór
    osobisty – przy czym termin odbioru osobistego musi zostać
    uzgodniony wcześniej ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

 1. Dostępne
  metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu
  oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 2. Sprzedawca
  udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:

   1. przelewem
    bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 54 1140 2004
    0000 3202 8220 1878 prowadzony w mBanku,

   2. elektroniczne
    – przelewy 24

 1. Po
  dokonaniu wyboru płatności elektronicznej Kupujący zostaje w
  sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego operatora
  płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy
  Kupującym, a wybranym operatorem płatności.

 2. Płatności
  elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego
  operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul.
  Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP
  7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300 zł, w
  całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji
  płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod
  numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja
  płatnicza.

 3. W
  przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej
  Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

 1. W
  przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Kupującego,
  który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub
  płatność elektroniczną, Sprzedawca może skontaktować się z
  Kupującym celem przypomnienia o płatności, w tym celu wysyłając
  wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od
  złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie
  spowoduje anulowanie zamówienia.

 2. Kupujący
  może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu
  Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując
  się ze Sprzedawcą na adres e-mail poczta@akwarelovehistorie.pl, co
  nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to
  jednak produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według
  specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb .

 3. Sprzedawca
  może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy
  płatności podczas współpracy dotyczącej projektu tworzonego na
  indywidualne zamówienie. W takim wypadku obowiązują warunki
  i formy płatności wskazane przez Strony w odrębnej
  umowie lub ustalone przez Strony w drodze mailowej.

§
5

Realizacja
zamówienia

 1. Realizacja
  zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez
  wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

 2. Czas
  realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych,
  chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

 3. W
  przypadku realizacji projektu tworzonego na indywidualne zamówienie
  termin realizacji ustalany jest przez Strony w odrębnej umowie lub
  drogą mailową.

 4. Zamówienie
  uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do
  Kupującego.

 5. Przesyłka
  powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z
  wybranego sposobu dostawy.

§
6

Reklamacja
i odpowiedzialność za wady

 1. Podstawa
  i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
  sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są
  określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w
  art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca
  ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 3. Jeśli
  Kupujący stwierdzi wadę produktu, za którą Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
  wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.


 4. Kupujący
  może kontaktować się ze Sprzedawcą:

   1. pisemnie
    na adres Sprzedawcy: Ślężna 114 F/19, 53-111 Wrocław;

   2. w
    formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres:
    poczta@akwarelovehistorie.pl.

 1.  Zaleca
  się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
  rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
  doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację
  – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
  Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
  zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
  pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca
  ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Rozpatrzenie
  reklamacji nastąpi za pomocą takiego środka komunikacji, przy
  wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 3. Jeżeli
  Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
  oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena
  ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego
  żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że
  żądanie to uznał za uzasadnione.

§
7

Odstąpienie
od Umowy

 1. Kupujący,
  który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo
  odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od
  dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

 2. Na
  podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie
  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem
  świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Aby
  odstąpić od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o
  swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną
  lub pocztą elektroniczną.

 4. Kupujący
  może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy,
  dostępnego pod adresem
  https://www.akwarelovehistorie.pl/formularz-zwrotu, jednak nie jest
  to obowiązkowe.

 5. Aby
  zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący
  wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
  Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od Umowy.

 6. Kupujący
  ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, jednak nie później niż
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu
  wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. Kupujący
  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

 8. W
  przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu
  wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym najtańszy
  dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt
  pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
  wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie
  dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
  Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 9. Sprzedawca
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
  przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Kupujący
  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
  wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza
  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  produktu.

§
8

Postanowienia
dotyczące Kupujących nie będących Konsumentami

 1. Niniejszy
  paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
  wyłącznie Kupujących nie będących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy
  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Kupującym
  niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
  jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
  nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego
  niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
  Sprzedawcy.

 3. W
  wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo
  ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
  dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od
  wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia
  Umowy Sprzedaży.

 4. Z
  chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą
  na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary
  związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
  lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu
  oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W
  razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem
  przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest
  zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił
  ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie
  z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z
  tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego
  Konsumentem zostaje wyłączona.

 7. Odpowiedzialność
  Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie
  będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest
  ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
  za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
  kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż
  do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie
  będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
  momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
  utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie
  będącego Konsumentem.

 8. Wszelkie
  spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
  Kupującym/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane
  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Sprzedawcy/Usługodawcy.

§
9

Prawa
własności intelektualnej

 1. Sprzedawca
  poucza niniejszym Kupującego, że ilustracje, materiały tekstowe,
  graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są
  ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują
  Sprzedawcy.

 2. Wszelkie
  prawa do sklepu internetowego, a w szczególności majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
  internetowej, a także do logotypów, znaków towarowych, formularzy
  i zamieszczonych przez Sprzedającego ilustracji, grafik,
  zdjęć oraz innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści
  należą do Sprzedawcy.

 3. Zabronione
  jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy
  rozpowszechnianie jakiejkolwiek części sklepu internetowego,
  produktów lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody
  Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy
  obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może
  podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu
  ochrony interesów własnych oraz Kupujących.

 4. Bezprawne
  rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1
  i 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub
  karną.

 5. Wykorzystywanie
  danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może
  po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego
  pisemnej zgody

§
10

Dane
osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem
  danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Szczegóły
  dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania
  plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej
  pod adresem 
  https://www.akwarelovehistorie.pl/polityka-prywatności.

§
11

Pozasądowe
sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca
  wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły
  zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument
  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma
  możliwość:

  • zwrócenia
   się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
   rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  • zwrócenia
   się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
   wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
   zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  • skorzystania
   z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
   organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
   ochrona konsumentów.

 3. Bardziej
  szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może
  szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 4. Konsument
  może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
  rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
  dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
  zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
  lub umowy o świadczenie usług.

§
12

Postanowienia
końcowe

 1. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
  promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw
  nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów
  zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Wszelkie
  spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
  stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez
  Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do
  Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz
  jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 3. Sprzedawca
  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do
  Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin
  obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

 4. Niniejszy
  Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2022 r.

Shopping cart

0

No products in the cart.